Begeleiding

Training en

Begeleiding

integratie van Activerend ICT gebruik en het vormgeven van activerend onderwijs.

LeidingWerk geeft docent trainingen en begeleiding. De inhoud en werkvormen worden aangepast aan de vraag van de school en aan de achtergrond van de deelnemers.

Begeleiding van docentontwerpteams

WAT:

HOE:

WIE:

DUUR:

Binnen docentontwerteams werken docenten samen aan het (her) ontwerpen van hun lessen. Door ideeën uit te wisselen, elkaar te inspireren en feed-back te geven komen docenten gezamenlijk tot nieuwe inzichten en lesontwerpen die zij direct in de klas kunnen toepassen. Docenten werken zo aan hun eigen ontwikkeling en aan verandering in de klas. Deze veranderingen kunnen gaan over ICT integratie, vakoverstijgend leren of vormen van meer activerend leren, zoals leerling-gestuurd onderwijs of samenwerkend leren.     

Het aantal begeleidingsmomenten wordt samen met de school vastgesteld en is afhankelijk van het team en de doelen waar zij voor staan

Docenten uit het voortgezet/ secundair en beroeps onderwijs.

Wij helpen scholen bij het opzetten van docentontwerpteams, het vastleggen van de doelen van de teams en het begeleiden van de teams. Afhankelijk van de veranderingen waar de docenten voor staan, worden deze inhoudelijk ondersteund en wordt hulp geboden bij vragen en mogelijke problemen. On-line ondersteuning kan onderdeel zijn van de begeleiding. Daarnaast wordt het proces begeleid zodat de samenwerking tussen de docenten goed verloopt en zij het doel voor ogen houden. De begeleiding kan vooraf worden gegaan door inhoudelijke training. 

CONTACT: