Begeleiding

Begeleiding van docentontwerpteams

WAT:

HOE:

WIE:

DUUR:

Individuele begeleiding

WAT:

HOE:

WIE:

DUUR:

Begeleiding docent-experts

WAT:

HOE:

WIE:

Binnen docentontwerteams werken docenten samen aan het (her) ontwerpen van hun lessen. Door ideeën uit te wisselen, elkaar te inspireren en feed-back te geven komen docenten gezamenlijk tot nieuwe inzichten en lesontwerpen die zij direct in de klas kunnen toepassen. Docenten werken zo aan hun eigen ontwikkeling en aan verandering in de klas. Deze veranderingen kunnen gaan over ICT integratie, vakoverstijgend leren of vormen van meer activerend leren, zoals leerling-gestuurd onderwijs of samenwerkend leren.     

Het aantal begeleidingsmomenten wordt samen met de school vastgesteld en is afhankelijk van het team en de doelen waar zij voor staan

Docenten uit het voortgezet/ secundair en beroeps onderwijs.

Wij helpen scholen bij het opzetten van docentontwerpteams, het vastleggen van de doelen van de teams en het begeleiden van de teams. Afhankelijk van de veranderingen waar de docenten voor staan, worden deze inhoudelijk ondersteund en wordt hulp geboden bij vragen en mogelijke problemen. On-line ondersteuning kan onderdeel zijn van de begeleiding. Daarnaast wordt het proces begeleid zodat de samenwerking tussen de docenten goed verloopt en zij het doel voor ogen houden. De begeleiding kan vooraf worden gegaan door inhoudelijke training. 

Wanneer veranderingen op een school in gang worden gezet is het niet vanzelfsprekend dat alle docenten hier even snel en makkelijk in mee gaan. Soms zijn veranderingen moeilijk omdat het ingaat tegen de onderwijsopvattingen van de docent, soms omdat deze zich nog niet vertrouwd voelt met de veranderde manier van werken. Begeleiding van docenten door een externe expert geeft hulp bij het eigen maken van nieuwe vaardigheden.

Als eerste wordt vastgesteld welke vragen de docent heeft en voor welke en uitdagingen hij staat ten aanzien van veranderingen die de school voor ogen heeft. Gezamenlijk stellen we een plan op hoe de docent hieraan gaat werken. Tijdens de begeleiding wordt hierop gereflecteerd en kan de docent terecht met zijn vragen. De docent werkt zo aan zijn eigen ontwikkeling en aan vernieuwing van zijn onderwijs. On-line ondersteuning en klasobservaties/ videoanalyse kunnen onderdeel zijn van de begeleiding.

Docenten uit het voortgezet-/ secundair- en beroepsonderwijs.

Elke school kent ze; docenten die voortrekkers zijn, die als eerste nieuwe dingen in de klas uitproberen en die hiermee een inspiratiebron vormen voor anderen. Deze docent-experts verdienen het niet alleen om zichtbaar te zijn op school, het zijn ook de docenten om anderen te helpen tijdens veranderingsprocessen.

Samen met de school kijken wij welke rol de docent-expert kan krijgen tijdens veranderingsprocessen. Wij begeleiden de experts in zijn rol als expert docent en staan hen op school en on-line bij.

Voortgezet-/ secundair- en beroepsonderwijs.

Het aantal begeleidingsmomenten wordt samen met de school of met de individuele docent vastgesteld.

Training en

Begeleiding

integratie van Activerend ICT gebruik en het vormgeven van activerend onderwijs.

CONTACT:

CONTACT:

CONTACT:

LeidingWerk geeft docent trainingen en begeleiding. De inhoud en werkvormen worden aangepast aan de vraag van de school en aan de achtergrond van de deelnemers.